Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen, copyright, privacy

Dit is de website van Pollet NV, ondernemingsnr. 0418.402.966

Ons postadres is: Rue de la grande couture 20 te 7501 Doornik (België).

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

In overeenstemming met de wet beschikt u over het recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft en het recht op verbetering ervan. Op verzoek kunt u dus de persoonsgegevens kennen die op u betrekking hebben en eventuele onjuistheden corrigeren. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

De informatie op deze website wordt uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze informatie wordt geacht juist te zijn op het moment dat ze online wordt geplaatst, maar kan onjuist of verouderd worden. U gebruikt ze dus op eigen risico. Er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de volledigheid van de op deze website beschikbare informatie.

Pollet NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd en waarover het geen controle heeft. Pollet NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of domeinnamen op zijn website.

De vertaling, aanpassing, wijziging, verspreiding van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm dan ook, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Pollet NV en eventuele derden, die houders zijn van rechten. De creatie van links naar deze website moet worden meegedeeld aan de beheerder van deze website (adres: info@pollet.eu).

Innovaties